Rodinná mediace

Na vašem bezpečí záleží

Ochrana osobních údajů

Vladislava Nováková, se sídlem Severní 130, Dolní Kralovice 25768,  IČO: 71366725 jakožto provozovatel stránek www.rodinnamediace.cz a tedy správce osobních údajů které mu budou zákazníkem poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Provozovatel stránek zpracovává při provozu stránek www.rodinnamediace.cz následující osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookie.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě právního základu plnění smluvní povinnosti vůči zákazníkům, a dále na základě právního základu hájení oprávněných zájmů.

Příjemci osobních údajů mohou být:

  • přepravní služba při doručování objednaného zboží;
  • orgány veřejné moci, pokud to zákon stanoví;
  • poskytovatelé externích služeb, zejména daňového a právního poradenství;
  • provozovatelé vybraných nástrojů přímého marketingu.

 

Provozovatel stránek zpracovává pouze osobní údaje nezbytně nutné k naplnění účelů jejich zpracovávání, tedy pro splnění svých smluvních povinností (zejm. dodání zboží) a hájení svých oprávněných zájmů včetně přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Ecomail.cz s. r. o., Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2
  • Google – Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k plnění smluvních povinností, a ochraně oprávněných zájmů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zákazník má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává zákazníkovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Potřebujete zprostředkovat mediaci nebo jen radu ohledně rodinných vztahů?